Boulstrup Forsamlingshus

Foreningen

Foreningen Boulstrup Forsamlingshus

 • Formål
  Foreningen Boulstrup Forsamlingshus har til formål, at drive Boulstrup Forsamlingshus som et kulturelt, selskabeligt og aktivt samlingssted for befolkningen i Boulstrup og omegn. Foreningen er stiftet i 1998. Læs mere om formål m.m. under vedtægterne.
 • Medlemskab
  Som medlem af foreningen får du 150,- kr. i rabat på husleje, når du lejer forsamlingshuset. Derudover er du aktivt med til at støtte forsamlingshusets videre eksistensgrundlag. Vi er meget afhængige af, at så mange som muligt tegner medlemskab og at huset bliver lejet ud. Er du endnu ikke medlem, så kontakt forsamlingshuset på e-mail forsamlingshus@boulstrup.net.
 • Kontingent
  Der er et årligt kontingent på 150,- kr. pr. husstand.

Bestyrelsen i Boulstrup Forsamlingshus

 • Elo Hesselbjerg, Formand
 • Tommy Svensson, Næstformand
 • Sonja Lottrup, Kasserer
 • Nikolaj Vengsgaard, Sekretær
 • Tobias Helbo Damkjær, Bestyrelsesmedlem
 • Ulla Ragna Berg, Bestyrelsesmedlem
 • Klaus Christensen, Bestyrelsesmedlem
Udenfor bestyrelsen
 • Sonja Glerup, udlejning
 • Jørgen Staal, webmaster

Kontakt

Opdateret 13. juni 2024

 1. Foreningsnavn er:
  Foreningens adresse er:
BOULSTRUP FORSAMLINGSHUS.
Vestergårdsvej 48, Boulstrup, 8300 Odder.
 1. Foreningens formål er:
At drive forsamlingshuset som et kulturelt, selskabeligt og aktivt samlingssted for befolkningen i Boulstrup og omegn.
 1. Medlemskab:

Som medlem optages enhver, der ønsker at støtte foreningens formål.

Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue.

For foreningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, hverken bestyrelsen eller medlemmerne hæfter personligt.

Bestyrelsen har ret til at nægte optagelse, hvis særlige forhold gør sig gældende.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis den finder grund hertil. Udelukkelse af et medlem skal godkendes på en generalforsamling ved almindeligt flertal.

Hvert medlem betaler årligt et kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

 1. Kapitalforhold:
Den nødvendige kapital til foreningens drift søges tilvejebragt ved salg af medlemskab, udlejning af forsamlingshusets lokaler, arrangementer og indsamlinger af lokal karakter, samt gennem tilskud fra private og offentlige fonde.
 1. Regnskabsår:
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Første regnskabsår løber fra stiftelsesdato til 31/12 1998.
 1. Revisor:
Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen for en 2-års periode, de afgår på skift. Ved 1. generalforsamling efter stiftelsen afgøres det ved lodtrækning, hvem der afgår efter kun 1 år som revisor.
 1. Generalforsamling:
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelse skal ske enten ved annoncering i ugepressen eller ved omdelte skriftlige meddelelser samt ved opslag i forsamlingshuset.
Hvert medlem har 1 stemme, der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Valgbar er enhver, der har været medlem i mindst 7 dage.
Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindeligt flertal.
Låneoptagelse og pantsætning over kr. 25.000,00 skal vedtages på en generalforsamling ved almindeligt flertal.
 1. Dagsorden for generalforsamling:
 1. Valg af dirigent.
2. Formandens årsberetning.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt ( herunder kan intet vedtages ).
 1. Bestyrelsen:
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Ved stiftelsen vælges 7 medlemmer til bestyrelsen. Heraf vælges 3 medlemmer, der er på valg ved næste generalforsamling, de resterede 4 valgte sidder for 2 år.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er mødt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Der føres protokol over møderne.
 1. Ekstraordinær generalforsamling:
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen eller mindst 25% af medlemmerne ønsker det. Indvarsling som ordinær generalforsamling.
 1. Vedtægtsændringer:
Forslag til ændring af vedtægter skal være indgivet skriftligt til formanden senest ved regnskabsårets afslutning d. 31/12.
Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de mødte stemmer derfor.
Hvis ikke mindst ½ af foreningens medlemmer er mødt op indkaldes til en ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig uden hensyn til fremmødet.
 1. Tegningsregel:
Bestyrelsen med formanden i spidsen tegner foreningen.
 1. Drift af foreningens ejendom
Den daglige drift og udlejning af foreningens aktiver varetages af en af bestyrelsen udpeget person.
 1. Opløsning af foreningen:

Opløsning af foreningen og dermed realisering af de af foreningen erhvervede værdier skal vedtages af 2/3 af de fremmødte på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 ugers og højst 4 ugers mellemrum.

Ved en eventuel opløsning overgår foreningens formue til almennyttige velgørende formål i foreningens hjemstedssogne, nemlig Randlev og Bjerager Sogne, som er identisk med Randlev Centralskoles skoledistrikt.

Boulstrup Forsamlingshus: Således vedtaget på generalforsamlingen d. 30.03.2009
Boulstrup Forsamlingshus: Således vedtaget på generalforsamlingen d. 20.04.2009

Ovenstående er underskrevet på originalen af vedtægterne. Kopi af originale vedtægter kan fås ved henvendelse til bestyrelsens formand.
Download vedtægterne i pdf – klik her.

Boulstrup Forsamlngshus

Vestergårdsvej 48,
Boulstrup
8300 Odder

CVR: 39772892

Bank

Sparekassen Danmark

Reg.nr. 9070
Kontonr. 2070224006

Kontakt

E-mail:
forsamlingshus@boulstrup.net

Telefon: 2962 5750

© Boulstrup Forsamlingshus